WannaOne真人秀第三季将开播将展示排练等幕后

Wanna One

韓國男團WANNA ONE出演的Mnet真人秀《WANNA ONE GO》第三季將於5月開播。

《WANNA ONE GO》第三季定名為《Wanna One Go : X-CON》,與展示WANNA ONE成員們日常生活的前兩季不同,《Wanna One Go : X-CON》將向觀眾們展示WANNA ONE的新專輯制作過程以及WANNA ONE成員們為6月舉行的世界巡演首爾站的演出進行排練等內容。

WANNA ONE世界巡演首爾站的演出將於6月1日至3日期間舉行,而《WANNA ONE GO》第三季將於5月開播。

Wanna One

Wanna One团体合约延长有望

WANNA ONE公司不允許站姐直拍

WANNA ONE的演繹經歷

新人組合Wanna One香港開唱

Wanna One前進日本7月舉行專屬擊掌會

更"Wanna One"的消息

精選演唱會消息