Menu
購物車

周杰倫2023 香港中環海濱演唱會

Model:
每張$580起【演出時間】晚上8:15pm【票價種類】HK$1380 / $1080 / $880 / $580..
HK$3,500
Model:
每張$580起【演出時間】晚上8:15pm【票價種類】HK$1380 / $1080 / $880 / $580..
HK$3,500
Model:
每張$580起【演出時間】晚上8:15pm【票價種類】HK$1380 / $1080 / $880 / $580..
HK$3,500
Model:
每張$580起【演出時間】晚上8:15pm【票價種類】HK$1380 / $1080 / $880 / $580..
HK$3,500
Model:
每張$580起【演出時間】晚上8:15pm【票價種類】HK$1380 / $1080 / $880 / $580..
HK$3,500
Model:
每張$580起【演出時間】晚上8:15pm【票價種類】HK$1380 / $1080 / $880 / $580..
HK$3,500
顯示由 1 至 7 於第 7 頁 ( 共 1 頁 )

周杰倫2023 香港中環海濱演唱會

周杰倫官方重要消息

周杰倫官方重要消息
8-3-2023
‼️換領新門票登記限期已延至🌟3月14日🌟,未登記嘅朋友快啲到以下連結登記啦!‼️
登記網站: https://bestshinejaychou.com/
3-2-2023
📣📣保誠保險用心聆聽: 周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站📣📣

換領新門票登記限期已延至🌟3月7日🌟,未登記嘅朋友快啲到以下連結登記啦!

登記網站 : https://bestshinejaychou.com/
3-2-2023
📣📣保誠保險用心聆聽: 周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會2023香港站📣📣

換領新門票登記限期已延至🌟3月7日🌟,未登記嘅朋友快啲到以下連結登記啦!

登記網站 : https://bestshinejaychou.com/
12-2-2023
📣📣英國保誠用心聆聽: 周杰倫嘉年華世界巡迴演唱會香港站📣📣
🎫 五月開Show啦,持票者快啲黎登記換領新門票啦 🎫