E-kidsFacebook宣佈話今年12月會comeback開show

文章日期:2017-06-16
1月先開完演唱會,前幾日仲喺某電視台重播嘅E-kids,啱啱喺Facebook宣佈話今年12月會comeback開show,仲自嘲係樂壇大災難添!好多網友都表示支持,仲話如果E-kids係大災難,佢哋就「共存亡」咁樣樣呀!既然係咁,大家記住留意消息喇~
E-kidsFacebook宣佈話今年12月會comeback開show